AVIS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES
De conformitat amb allò establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa a l’usuari que el titular d’aquesta pàgina web es Montserrat Puig Ausió, titular del NIF: 37288779Y

2. OBJECTE
Amb el present avís legal es pretenen establir les condicions d’ús i accés a aquest web corporatiu, que la titular posa a disposició dels usuaris d’Internet a través de les seves diverses pàgines web (o pàgines de profunditat). El fet de continuar en la seva navegació per pressuposa que l’usuari accepta les presents condicions.

3. CONDICIONS D’ACCÉS AL PORTAL
Els continguts i serveis inclosos i oferts en aquest lloc web, no estan dirigits a aquelles persones residents en aquelles jurisdiccions on no es trobin autoritzats a accedir-hi. La simple navegació i/o accés a determinats continguts de la pàgina web (tret de la botiga on-line que disposa de les seves especificitats corresponents, en el moment del seu accés), no implica l’establiment de cap classe de relació comercial entre el titular del web i l’usuari. L’usuari s’obliga a un ús correcte del portal corporatiu de conformitat amb la legislació vigent i aplicable en cada moment al territori de l’Estat Espanyol i al present Avís Legal.
L’Usuari respondrà davant del titular o de tercers, de qualsevol dany o perjudici que pugui produir a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
L’accés al Portal és totalment gratuït, exceptuant el cost d’accés a la Xarxa. En cas que alguna part de la web comportés l’accés a serveis de pagament, l’usuari serà avisat prèviament.

4. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.
Si bé la responsable del portal posa tots els mitjans per tal que els continguts publicats estiguin lliures de qualsevol error, la titular no assumeix cap classe de responsabilitat ni assegura la seva veracitat, idoneïtat ni de les conseqüències que es produeixin per l’ús d’aquests.
La titular de la web corporativa no es fa responsable de la existència de virus o altres programes d’anàloga naturalesa, sent l’usuari l’únic responsable de proveir-se dels mecanismes necessaris per evitar la verificació de danys als seus equips o sistemes d’informació.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
Aquest lloc Web està emparat per legislació vigent en matèria de protecció de la propietat intel·lectual i industrial. Tots els continguts que es troben en aquest Portal, de manera no limitadora textos, fotografies, … així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Montserrat Puig Ausió. o de tercers (cessió dels quals s’ha obtingut), sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos.

6. ENLLAÇOS AL PORTAL.
No està permès per a l’usuari establir qualsevol mecanisme que permeti la visualització dels continguts a través d’un altre lloc diferent al del present portal.

7. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari de la existència d’una secció en aquest mateix lloc Web, on trobarà al detall, tota la política de privacitat que l’empara.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE.
Els termes i condicions que regeixen el Portal, així com les relacions que poguessin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, que sorgeixi entre l’usuari i Montserrat Puig Ausió, per l’ús del Portal, s’acorda la submissió de les mateixes als Jutjats i Tribunals de Granollers, Espanya.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Montserrat Puig Ausió, els informa de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Montserrat Puig Ausió amb la finalitat de realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació i altres activitats relacionades.

Montserrat Puig Ausió, informa als usuaris del seu lloc Web sobre les seva Política de dades de caràcter personal per a que els usuaris decideixin voluntàriament i lliurement si desitgen facilitar a  Montserrat  Puig Ausió les seves dades personals que es puguin requerir o que es puguin obtenir per l’ocasió de la subscripció en alguns dels serveis oferts per Montserrat Puig Ausió, mitjançant el seu lloc Web.

Montserrat Puig Ausió, es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Totes les modificacions seran anunciades en aquesta pàgina amb una antelació suficient per la seva posada en pràctica.

Les dades personals recollides per a promocions, vendes i altres activitats relacionades amb l’ús d’aquesta pàgina web seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers de la base de dades de Montserrat Puig Ausió. Per això Montserrat Puig Ausió, proporcionà als usuaris els recursos tècnics adequats per a que, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de protecció de dades o qualsevol altre informació i que aprovin donar el seu consentiment amb la finalitat que aquesta, procedeixi al tractament automatitzat de les seves dades personals.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació establerta amb Montserrat Puig Ausió, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en el  que l’usuari decideixi subscriure’s, donar-se d’alta, o l’enviament, per mitjans tradicionals i/o electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre els productes i serveis oferts tant presents com futurs.

Montserrat Puig Ausiò, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robament de les dades personals facilitades.

Els usuaris podran exercir els drets de accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com la resta de drets derivats de l’aplicació de la contactant a través de l’adreça postal següent:

–       Montserrat Puig Ausió (Públic Moda), Carrer Forn 17 de 08140 Caldes de Montbui

Montserrat Puig Ausió, no cedirà les dades personals a tercers, a no ser que sigui necessari per la prestació del servei sol·licitat per l’usuari, i sempre amb l’única intenció de poder realitzar el servei mencionat

Montserrat Puig Ausió, pot facilitar a les forces de l’ordre o a qualsevol altre organisme públic oficial, – prèvia constatació que es compleixen els requisits legals establerts per tal de dur a terme dita actuació-, informació relativa a la direcció IP que identifiqui a la connexió de l’usuari, així com l’hora exacte de la mateixa, noms d’usuaris i contrasenyes, entre d’altres.